فهرست

اعضای شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بابل

# نام و نام خانوادگی رشته تخصصی دپارتمان

۱

دکتر علی اکبر مقدم نیا

دکتری داروشناسی و سم شناسی PHD

دانشکده پزشکی

۲

دکتر سینا حقانی فر

دکتری رادیولوژی دندانپزشکی

دبیر شورای انتشارات دانشگاه

۳

دکتر داریوش مسلمی

دکتری سرطان شناسی

دانشکده پیراپزشکی

۴

دکتر محمدرضا اسماعیلی

فوق تخصص گوارش کودکان

بیمارستان کودکان امیرکلا

۵

دکتر محمدهادی یداله پور

دکتری الهیات

نهاد رهبری دانشگاه

۶

دکتر رضا قدیمی

دکتری تغذیه بالینی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

۷

دکتر هادی پارسیان

دکتری بیوشیمی

هیئت علمی گروه بیوشیمی

۸

دکتر مهدی پورامیر

دکتری بیوشیمی

هیئت علمی گروه بیوشیمی

۹

دکتر حسین نجف زاده

دکتری فارماکولوژی

رئیس پژوهشکده دانشگاه

۱۰

دکتر موسی یمین فیروز

دکتری اطلاع رسانی پزشکی

هیئت علمی گروه آموزش عمومی

۱۱

دکتر مریم سیدمجیدی

دکتری پاتولوژی دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی

۱۲

دکتر علی بیژنی

دکتری پژوهشی

مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه

۱۳

مهرداد رفعتی

فوق لیسانس پرستاری

دانشکده پزشکی- گروه پرستاری