فهرست

درباره ما

بررسی کتابهای منتشر شده از نظر محتوای علمی و اعطای امتیاز به آن ها و هم چنین بررسی و تصمیم گیری در مورد اعطای مجوز به پیش نویس کتابهای ارایه شده برای چاپ توسط انتشارات یا صرفا استفاده از آرم دانشگاه از مهم ترین وظائف شورای انتشارات می باشد.