فهرست

تاریخچه انتشارات دانشگاه

تاریخچه شورای انتشارات دانشگاه

در اوایل سال 1377 با بهره برداری از آئین نامه های شورای انتشارات دانشگاههای علوم پزشکی کشور، پیش نویس اساسنامه شورای انتشارات دانشگاه تدوین و در پائیز سال 1377 در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسید.

در آن زمان مدیر مسئول شورای انتشارات دانشگاه، جناب آقای دکتر عسگری نورباران منصوب شدند و به همراه تعدادی از همکاران فعالیتهای مربوطه را آغاز نمودند. متعاقب آن مجوز انتشارات از وزارت ارشاد دریافت گردید. 

فضایی حدود 200 متر جهت نصب دستگاههای چاپ در نظر گرفته شد. اولین کتاب با عنوان " آفت کشها" تالیف استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علی اکبر مقدم نیا و همکاران در سال 1378 چاپ گردید و بدین ترتیب این شورا در جهت تالیف و ترجمه کتب در حوزه علوم پزشکی به فعالیت خود ادامه می دهد.