فهرست

قواعد کلی خط و زبان فارسی

خط در تامین و حفظ پیوستگی فرهنگی نقش اساسی دارد، نباید شیوه‌ای برگزید که چهره خط فارسی به صورتی تغییر کند که مشابهت خود را با آنچه در ذخایر فرهنگی زبان فارسی به جا مانده است به کلی از دست برود.

برای دریافت و مشاهده جزوه قواعد کلی خط و زبان فارسی کلیک کلیک کنید.