فهرست

عناوین کتابهایی که در سال 1397 از شورای انتشارات دانشگاه مجوز چاپ دریافت نموده و تاکنون به چاپ رسیده اند:

معاونت تحقیقات و فناوری و شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل در سال 1397، مجوز چاپ هفت کتاب جدید که توسط اعضای هیات علمی این دانشگاه تالیف یا ترجمه شده اند را به شرح زیر صادر نموده و تاکنون 3 عنوان از آنها انتشار یافته است.